2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI
“Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Enstitümüzde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmıştır.
30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/14 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.” hükmünün yürürlükte olması sebebiyle şef ve şube müdürü dışındaki kadrolara atanmaya hak kazanan adayların kazanılmış hak aylığı derecelerinin atanmaya hak kazanılan kadronun derecesinden aşağıda bir derece olması halinde, atanmaya hak kazandıkları kadro derecelerine atamaları yapılacak ancak görev aylığı dereceleri kazanılmış hak aylığı dereceleri ile aynı bırakılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Tarihi (YÖK) 13.05.2024
İlan Tarihi (İYTE) 14.05.2024
Son Başvuru Tarihi 31.05.2024
(Cuma günü mesai bitimine kadar)
Başvuruların Değerlendirilmesi 03-21.06.2024
Başvuru Şartlarını Taşıyanlara İlişkin Aday Listesinin İnternet Sitemizde İlanı 24-28.06.2024
Belirlenen Aday Listesine İtirazların Sınav Kuruluna Yapılması 01-05.07.2024
İtirazların Değerlendirilerek Karara Bağlanması 08-22.07.2024
Aday Listesinin Değişmesi Durumunda Kesinleşen Aday Listesinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi 23-29.07.2024
Yazılı Sınav Tarihi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilecek olup Enstitümüz internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.
2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI
T.C. ANAYASASI
1-Anayasanın Yükseköğretime İlişkin Maddeleri
KANUNLAR
1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
7- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
8- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
9- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
1- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
3- 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
YÖNETMELİKLER
1- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
4- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
6- Taşınır Mal Yönetmeliği
7- Doçentlik Yönetmeliği
8- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
9- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
10- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
12- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
13- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
2024 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI
1- İlan Edilen Kadronun Görev Alanları ve Görevin Niteliğine İlişkin Konular
BAŞVURU
Aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için, kapalı zarf içinde bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığı’na, 31/05/2024 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez. Aylıksız izinde bulunanlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25. maddesi gereğince başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.
Başvurular, Personel Daire Başkanlığınca başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi kurumların resmî internet sitesinde ilan edilir.

Söz konusu aday listesine, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir ve itirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır.

İlan Edilen Kadrolar

*Görevde Yükselme

*Ünvan Değişikliği

Görevde Yükselme Sınavına Bşvuru İçin Dilekçe Örneği

Ünvan Değişikliği Sınavına Bşvuru İçin Dilekçe Örneği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği