Sıkça Sorulan Sorular

 • Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Enstitümüz web ana sayfasında yayımlanır.
 • İlanda belirtilmiş olup ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 (onbeş)  içinde başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılır. Öğretim Elemanı kadro alımına ilişkin başvurular; Rektörlüğe bağlı birimlere kadro alımlarında Personel Daire Başkanlığınca, Fakülte ve Yüksekokul kadro alımlarında ilgili birim tarafından kabul edilir. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir.  
 • ALES belgesi sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz ve bu durumdan yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Muaf olmasına rağmen geçerli başka bir ALES belgesi varsa söz konusu belgede yazılı olan ALES puanı esas alınabilir.
 • Diploma Aslı veya onaylı sureti ya da e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belge kabul edilir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgenin olması gerekir.
 • Bir dilekçe ile onaylı mezuniyet ve varsa denklik belgesi/belgeleri (Noter Tasdikli örneği veya asılları ile birlikte önlü arkalı fotokopileri getirildiği takdirde fotokopileri tarafımızca onaylanabilir.) ile Personel Daire Başkanlığına başvurmanız halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
 • İlk defa veya yeniden atanacaklarda uygulanmakta olup Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaklaşık olarak 1 aylık süre içerisinde tamamlanmaktadır.

   

 • Enstitümüze atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini vermek zorundadırlar.

2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin görev süresi öğrenciliklerine bağlıdır. Öğrencilik devam ettiği sürece araştırma görevlisi kadrosu devam edecektir. Ancak bu süre “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde tanımlanan azami süresini aşmamalıdır. Yönetmelik gereği bu süre;

Yüksek Lisans öğrencisi 6 yarıyıl, doktora öğrencisi için 12 yarıyıldır.

2547 Sayılı Kanun’un 50. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanan “Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkındaki Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca araştırma görevlileri her seferinde en fazla 1 yıl süreyle atanabilmektedir.

1 yıllık görev süresi dolmadan 1 ay önce görev yapılan birime görev süre uzatımına dair dilekçe ve faaliyet raporu ile başvurmak gerekmektedir.

Yüksek Lisans programını tamamlayıp doktora programına kabul alırsanız; kabul aldığınıza dair yazı kadro birimi tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir ve bu yazıya istinaden görev süreniz sonraki eğitim öğretim döneminin başladığı tarihe kadar uzatılır. Doktoraya kayıt yaptırdığınız takdirde görev süreniz sıfırlanarak bir yıllık dönemler halinde uzatılmaya devam edilir. Bu durumda azami görev süreniz 12 yarıyıl olarak güncellenmiş olur.

Yüksek Lisans programını tamamlayıp doktora programına kabul alırsanız; kabul aldığınıza dair yazı kadro birimi tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir ve bu yazıya istinaden görev süreniz sonraki eğitim öğretim döneminin başladığı tarihe kadar uzatılır. Doktoraya kayıt yaptırdığınız takdirde görev süreniz sıfırlanarak bir yıllık dönemler halinde uzatılmaya devam edilir. Bu durumda azami görev süreniz 12 yarıyıl olarak güncellenmiş olur.

Sevk belgesini aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir.

Terhis belgesi ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama dilekçesi ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi günlük izin verilir.

Doğum yapan memura isteği üzerine on iki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmi dört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. 

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. 

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

 1. Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine, 
 2. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara, 
 3. Bugün birinci, ikinci ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise, 
 4. Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise,
 5. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına verilir.

Emekli olmak istediği tarihi belirten dilekçeye ek olarak,

a) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c)Mal Bildirimi Formu,

ç) Banka Tercih Dilekçesiyle,

emeklilik tarihinden yaklaşık 15 gün önce görev yapmakta olduğu birime başvuruda bulunur.

İş Bankası Basmane Şubesinden maaş hesabı açtırılmalı, Aile Yardım ve Durum Bildirimleri doldurulur ve görev yeri birim amirine imzalattırıldıktan sonra birimimize teslim edilir.

Doğum Yardımı başvuru dilekçesi, doğum raporunun aslı, anne ve bebeğin kimlik fotokopilerinin birimimize teslimi yeterli olacaktır.