Mevzuat

İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Doçentlik Yönetmeliği

– Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aday Memurların  Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik

Senato Kararları

İYTE İnsan Kaynakları Yönergesi

İYTE İdari ve 657 Sayılı Kanunun 4-B Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Misafir Araştırmacı Kabul ve Uygulama Yönergesi

– İYTE Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

– İYTE Öğretim Elemanlarının Vakıf ve Yurtdışındaki Özel Üniversitelerde Görevlendirmelerinde Uyulacak Usul ve Esalar