Yardımcı Doçent Kadroları Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

*Öğretim Üyeliği Kadroları İlanına Başvuru:

Enstitümüz birimlerinde izinli bulunan öğretim üyesi kadroları,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin  ilgili maddeleri,
İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar ve
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye geneli ile yerel gazetelerin birinde ilan  edilir. Yayımlanan ilan Enstitümüzün web sayfasında da ilan edilir. İlan süresi en az 15 gündür

-Yardımcı Doçentliğe Başvuru (2547 sayılı Kanun’un 23. maddesiÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği)

İLANA BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:Adayların;
– Özgeçmiş,
– İYTE Yükseltme ve Atama Puanlama Formu, (Puanlama aday tarafından yapılacaktır. Formların doldurulabilir hali Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Mevzuat” başlığının içerisinde yer almaktadır.)
– Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, (Yurtdışından alınmış bir mezuniyet belgesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin yapılmış olması   gerekmektedir.)

– Doktora tezi,

var ise Doçentlik belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi, (KPDS, ÜDS,YDS en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan   alınmış olmalıdır.)

– Yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayıp;Başvuru Dilekçesi
İş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikteİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Enstitümüzde öğretim dili İngilizce olup, Yabancı Dil Belgeleri  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013  tarih ve 1/2 sayılı Kararı doğrultusunda değerlendirilmektedir.
-Başvuru esnasında evraklarınızın fotokopilerini kullanabilirsiniz, ancak atama esnasında aslını ibraz etmek zorundasınız.
-“ASLI GİBİDİR” Onayı için Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

Adaylar son başvurma tarihinden itibaren 15 gün içinde yabancı dil sınavına tabi tutulur. Sınav; Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, ayni dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya ayni gün tebliğ olunur.Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, başvurulan üniversitenin senatosu karar verir.

Yabancı Dil Sınavında Başarılı olan adayların başvuru dosyaları incelenmek üzere jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri bir ay içerisinde aday hakkındaki mütalaasını ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanına/Müdürüne bildirir.Dekan/Müdür yazılı görüşü aldıktan sonra  konuyu ilk yönetim kurulu toplantısında götürerek kararı (eğer birden fazla aday var ise gerekçeli tercihini)  kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar.

Rektör atamanın gerçekleşmesine karar vererek işlemleri yürütür.
Atama işlemleri için
tıklayınız.

İŞLEM SÜRESİ
Bir çok aday işlemlerin ne kadar sürdüğü konusunda birimimizden bilgi talep etmektedir. Ortalama olarak bir hesaplama yapıldığında:
İlan süreci 15 gün
Yabancı Dil  Sınavı 15 gün
Dosyaların jüriye gönderilmesi, incelenerek raporlanması ve raporların ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul a gönderilmesi süreci 45-60 gün
İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul  Yönetim Kurulunca atama Kararının alınarak Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi 10-15 gün
Adayın atama evraklarını Personel Dairesi Başkanlığına teslim etme süresi 15 gün
Atama işlemleri 5-10 gün
olarak değerlendirildiğinde açıktan atama yolu ile kurumumuzda göreve başlayacak bir öğretim üyesinin işlemleri  3-5 ay sürebilmektedir.