Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru İşlemler (Öğretim Üyeleri Hariç)

*Öğretim Elemanı Kadro İlanına Başvuru (bkz. 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Enstitümüz birimlerinde izinli bulunan kadro/kadrolar  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Enstitümüzün web sayfasında ilan edilir. İlan süresi en az 15 gündür.

İLANA BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi ve özgeçmiş, varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınları,
2- İş Talep Formu
3- Mezuniyet Belgesi (Lisans ve varsa Yüksek Lisans, Doktora. Yurtdışından alınmış bir mezuniyet belgesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.)
4- Lisans transkripti
5- 3 Yıldan eski olmayan Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
6- Yabancı Dil Sınav Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL, IELTS)
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
9- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
10-Erkek adaylar için askerlik tecil veya terhis belgesi
Enstitümüzde öğretim dili İngilizce olup, Yabancı Dil Belgeleri  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı doğrultusunda değerlendirilmektedir.

İlan ve başvuru şartlarını sağlamış olan adayların evrakları “Öndeğerlendirme” amacıyla ilgili fakülte/yüksekokul a gönderilir. Öndeğerlendirme aşamasında ilgili yönetmelik uyarınca:
-ALES puanının %60’ı (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)
-Yabancı dil puanının %40’ı
hesaplanarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan eden kadro sayısının 4 katı sayısındaki başvuru “Giriş Sınavı”na katılmaya hak kazanır.
İlanda belirtilen tarihte Öndeğerlendirme sonuçları ile Giriş Sınavı yeri  Enstitümüz internet sayfasından ilan edilir.

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

Öndeğerlendirme sonucunda Girişi Sınavına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri İlanda belirtilen tarihte Öndeğerlendirme Sonuçları ilanı ile bildirilen yerde Giriş Sınavına katılırlar.Giriş sınavları Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.

Sınav sonucunda;
-ALES notunun %30’u (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),
-Lisans mezuniyet notunun %30’u,
-Yabancı dil puanının %10’u ve
-Giriş sınavı notunun %30’u;
hesaplanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirlenir.

Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atama işlemleri için tıklayınız.