Doçent Kadroları Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

*Öğretim Üyeliği Kadroları İlanına Başvuru:

Enstitümüz birimlerinde izinli bulunan öğretim üyesi kadroları,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin  ilgili maddeleri,
Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye geneli ile yerel gazetelerin birinde ilan  edilir. Yayımlanan ilan Enstitümüzün web sayfasında da ilan edilir. İlan süresi en az 15 gündür

-Doçentliğe Başvuru (2547 sayılı Kanun’un 25. maddesiÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği)

İLANA BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:Adayların;
Başvuru Dilekçesi
İş talep formu

– Özgeçmiş,

– 2 adet fotoğraf,

– İYTE Yükseltme ve Atama Puanlama Formu, (Puanlama aday tarafından yapılacaktır. Formların doldurulabilir hali Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “Mevzuat” başlığının içerisinde yer almaktadır.)

– Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, (Yurtdışından alınmış bir mezuniyet belgesi ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin yapılmış olması   gerekmektedir.)

– Doktora tezi,

– Doçentlik belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi, (KPDS, ÜDS,YDS en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan   alınmış olmalıdır.)

– Yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Enstitümüzde öğretim dili İngilizce olup, Yabancı Dil Belgeleri  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı doğrultusunda değerlendirilmektedir.
-Başvuru esnasında evraklarınızın fotokopilerini kullanabilirsiniz, ancak atama esnasında aslını ibraz etmek zorundasınız.
-“ASLI GİBİDİR” Onayı için Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Adayın/adayların dosyaları incelenmek üzere rektör tarafından belirlenecek varsa biri ilgili birim yöneticisinden ve en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesörden oluşacak jüriye gönderilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler.

Rektör, bu mütalaalara dayanarak, Enstitü yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.
Atama işlemleri için
tıklayınız.
İŞLEM SÜRESİ
Bir çok aday işlemlerin ne kadar sürdüğü konusunda birimimizden bilgi talep etmektedir. Ortalama olarak bir hesaplama yapıldığında:
İlan süreci 15 gün
Dosyaların jüriye gönderilmesi, incelenerek raporlanması ve raporların Enstitümüz Rektörlüğüne  geri  
gönderilmesi süreci 45-60 gün
Enstitü  Yönetim Kurulunca atama Kararının alınarak Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi 10-15 gün
Adayın atama evraklarını Personel Dairesi Başkanlığına teslim etme süresi 15 gün
Atama işlemleri 5-10 gün
olarak değerlendirildiğinde açıktan atama yolu ile kurumumuzda göreve başlayacak bir öğretim üyesinin işlemleri  3-5 ay sürebilmektedir.