Araştırma görevlileri görev süre uzatım işlemleri

2547 Sayılı Kanun’un 50. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanan “Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkındaki Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca araştırma görevlileri her seferinde en fazla 1 yıl süreyle atanabilmektedir. Bu süre, lisansüstü öğrencilerin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde tanımlanan azami süresini aşmamalıdır. Yönetmelik gereği azami süre Yüksek lisans öğrencisi için 6 yarıyılı, Doktora öğrencisi için 12. yarıyılı geçememektedir. Bu süre sonunda öğrencinin, -eğitimi devam etse bile (doktoraya devam edecekse hariç)- kadrosundan, mevcut yılın akademik takviminde yer alan uzmanlık alanı derslerinin notlanması için belirtilen son tarih itibariyle ilişiği kesilmektedir.

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanlığından gelen teklif, ilgili dekanlık tarafından gönderilmelidir.

Enstitümüz Senatosunun 07.02.2012 tarih ve 5/2 sayılı  Kararı gereğince ilişik kesme tarihi uzmanlık alanı ve tez derslerinin notlanması için belirlenen son gündür. Bahar yarıyılı uzmanlık alanı derslerinin son notlama gününün, bir sonraki akademik takvimin onaylanmasıyla belirlenecek olması sebebiyle;

(*) Bahar yarıyılında olup lisansüstü eğitiminde son yarıyılında olan bir araştırma görevlisi için;

(**) Yüksek lisanstan doktoraya kabul olan bir araştırma görevlisi için;

  1. İlk etapta yeniden atama tarihi, akademik yıldaki derslerin son günü olmalıdır. 
  2. Akademik takvim senatoda onaylandıktan sonra da görev süresi, uzmanlık alanı ve tez derslerinin notlanması için belirlenen son tarih olarak yeniden atanmalıdır. Doktoraya devam etmeyenlerin ilişikleri bu tarih itibariyle kesilir.
  3. Doktoraya devam edenlerin ise; uzmanlık alanı ve tez derslerinin notlanması için belirlenen son tarihten güz yarıyılı derslerinin başlama tarihine kadar bir kez daha atanır. 
  4. Doktoraya kesin kaydını yaptıran araştırma görevlisi eğitimin başladığı tarihten itibaren sonraki yılın 01 Eylül tarihine kadar yeniden atanır. 

2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi gereğince atanan araştırma görevlileri en çok 3 yıla kadar görev süreleri uzatılabilmektedir. Bu kadroyu kullanan araştırma görevlisinin öğrenci olma zorunluluğu bulunmadığından azami süre takibi söz konusu değildir.