Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personelin Çalıştırılması İşlemleri

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

      Yabancı uyruklu öğretim elemanları, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16’ıncı maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 14.1.1983 tarihli ve 83/7148 sayılı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde çalıştırılabilmektedir. Söz konusu Kararda yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücretler ile diğer hususlar düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek aylık sözleşme ücreti, Kararda belirtilen üst sınırlar aşılmamak kaydıyla, Kararda yer alan kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmektedir.

-Yabancı uyruklu öğretim elemanları, 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş hükümlere tabidirler.

-Ücretlerini çalışarak ay sonunda alırlar. Bu statüde çalışan personele ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, üniversitemizde ilk gelişlerinde ve sözleşme sonu ülkesine dönüşte akademik yıl çalışmaları halinde kendisinin ve eşinin geldikleri ülkeye dönüşte yol masrafları ödenir. Bu ödeme için kişinin dilekçe ile talepte bulunması gerekmektedir

-Kişi Personel Daire Başkanlığı'na yazdığı dilekçeye yol masrafını gösteren bilet asılları ile Pasaport fotokopisini de eklemelidir.

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN İLK ATAMA İŞLEMLERİ

       Yabancı uyruklu öğretim elemanı adayı http://yuform.iyte.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurup çıktıların ilgili bölüm başkanlığına vererek başvuruda bulunur.İlgili Bölüm ya da birim uygun bulduğunda yabancı uyruklu personelin atama işlemini başlatmak için aşağıdaki eklerle birlikte ilgili Dekanlığa ya da Rektörlüğe bağlı birim ise doğrudan Rektörlüğe başvuruyu gönderir.Dekanlık kanalıyla yapılan başvurularda ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı alması gerekir.in dilekçe ile talepte bulunması gerekmektedir.

İlk Atama Başvuru evrakları:

-Dilekçe- (Yabancı Kimlik No'su var ise  belirtilmesi gerekmektedir.)

-Özgeçmiş (3 adet fotoğraf)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (açık kimlik)

-Pasaport fotokopisi

-Yabancı dil belgesi (uluslararası kabul gören sertifika)

-Akademik kariyerini gösteren belge

-Diploma ve tercümeleri (Tasdikli-Noter veya yeminli tercüman)

-Yabancı uyruklu sözleşmeli personel beyan formu

-Son 10 yılda çalıştığı kurumlar

-Yabancı uyruklu bilgi derleme formu

-İlk defa çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanı bilgi formu

-Vize talep formu

-Önceki Akademik tecrübesi ve bilimsel kitap, makale ve çalışmaları içeren istihdam gerekçesi (verdirilecek ders ve yükleri belirtilecek)

-Yabancı uyrukluların ücretlerinin saptanmasına ilişkin form

-Bölüm görüşü

-Yönetim Kurulu Kararı ve Fakülte teklifi

 

 

 

          Fakültenin ya da birimin teklifi“Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu”na iletilir.Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu kararı ve söz konusu başvuru Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu kararı ile birlikte ilk atama başvuru evrakları YÖK’e gönderilir.Akademik takvime göre başvuruların eğitim - öğretim dönemi başlangıcından en az 3 ay önce YÖK’e gönderilmesi gerekir.

 

 

 

             YÖK onayı ile gelen sözleşme kişiye imzalatılarak göreve başlatılır.  Yabancı Uyruklu öğretim elemanı Çalışma ve İkamet İzin harcını Dokuz Eylül Vergi Dairesine veya bankalara (link) yatırıp dekontlarını birimine iletmesi, biriminin de  Rektörlüğe iletmesi gerekmektedir. Harç Dekontlarının asılları YÖK’e gönderilir. YÖK kişinin çalışma ve ikamet izin kartını hazırlayarak Enstitümüze iletir.Kartlar tutanak karşılığı kişilere teslim edilir.                                                                  

 

 

 

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATIMLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

     Yabancı uyruklu öğretim elemanı görev süresi uzatımları için ilgili birimlerden uzatma talepleri ile ilgili görüş sorulur.İlgili birimlerden gelen uzatma taleplerinde Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalıştırılmasına Kriterler ve Esaslarda belirtilen evrakların tam olması sağlanır. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmelerinin yenilenmesinde ilgili birimlerce gönderilmesi gerekli dokümanlar:

-Kişinin uzatma talep dilekçesi

-Bölüm Başkanlığı Görüşü

-Çalıştırma gerekçesi

-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

-Yıllık Bilimsel Faaliyet Raporu

-Bilgi Derleme Formu

-Yabancı uyruklu personel beyan formu

-Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu

-3 adet güncel fotoğraf

    Uzatma teklifleri Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.Değerlendirme Komisyon kararı Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Görev süresi uzatım talepleri kişinin görev süresi bitiminden en az 3 ay önce aşağıdaki eklerle birlikte YÖK’e gönderilir.

-Enstitü Yönetim Kurulu kararı

-Değerlendirme Komisyonu raporu

-Bölüm Başkanlığı Görüşü

-Çalıştırma gerekçesi

-Bilgi Derleme Formu

-Yabancı uyruklu personel beyan formu

-Yabancı uyrukluların ücretlerinin saptanmasına ilişkin form

-YÖK kimlik bilgi formu-fotoğraflı

-Maaş teklif tablosu

            YÖK’den sözleşme metnini de kapsayan onay yazısı gelince sözleşme kişiye imzalatılır. Kişinin ikamet ve çalışma izin harcını Dokuz Eylül Vergi Dairesine veya bankalara yatırması ve dekontların asıllarını Rektörlüğe iletilmek üzere birimine vermesi gerekir.Çalışma ve ikamet izni harç dekontlarının asılları  YÖK’e gönderilir. YÖK dekontları alınca kişilere Çalışma ve İkamet İzni Kartlarını  hazırlar ve tutanak karşılığı teslim edilmek üzere Rektörlüğe iletir.

            YÖK onayı ile gelen sözleşme kişiye imzalatılarak göreve başlatılır.  Yabancı Uyruklu öğretim elemanı Çalışma ve İkamet İzin harcını Dokuz Eylül Vergi Dairesi'ne veya bankalara (link) yatırıp dekontlarını birimine iletmesi, biriminin de  Rektörlüğe iletmesi gerekmektedir. Harç Dekontlarının asılları YÖK’e gönderilir. YÖK kişinin çalışma ve ikamet izin kartını hazırlayarak Enstitümüze iletir. Kartlar tutanak karşılığı kişilere teslim edilir.                                                                                              

 

 

 

 

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN YÜKSELTİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1-GENEL ŞARTLAR:

         Yrd.Doç. kadrosuna yükseltmede kendi fakültesi ya da birimi 3 jüri belirleyip jüri üyelerine başvuru dosyasını gönderir. Jüri raporları 1 ay içinde fakülteye gelir. İlgili Fakülte gelen jüri raporlarını fakülte yönetim kurulunda değerlendirerek kadro ataması için Rektörlüğe talepte bulunur.

 

 

 

            Doç. Kadrosuna yükseltmede Rektör 3 jüri belirleyip gönderir. Jüri raporları 1 ay içinde Rektöre gelir.Jürilerden gelen raporlar Yabancı uyruklu değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Komisyon rapor hazırlar.Komisyon raporu ve jüri raporları Üniversite Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.                                                                                           

 

 

 

          Prof. Kadrosuna yükseltmede Üniversite Yönetim Kurulunca  5 jüri üyesi belirlenir.Jüri raporları 2 ay içinde Rektöre gelir. Bu üyelere kişinin başvuru dosyası gönderilir. Jüri raporları gelince Yabancı Uyruklu Değerlendirme Komisyonu raporlar gönderilir. Komisyon atama ile ilgili kararını bildirir. Bu karar jüri raporları ile birlikte Üniversite Yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 

 

 

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN SÜRESİNDEN ÖNCE SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRME İŞLEMLERİ

           Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmesini  feshetme talebini dilekçeyle birimine ve fesih tarihini 4857 sayılı iş kanunu hükümleri çerçevesinde iş ilişkisinin süresine bakılmaksızın 1 ay önceden bildirmesi gerekir.Kişinin dilekçesi ilgi tutularak, Rektörlük Olur'u alınarak kişinin SGK çıkışı yapılır.Yabancı uyruklu personelin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde bu durumu ilgiliye  gerekçeli olarak 6 aydan az çalışmış ise : 2 hafta 6 aydan 1.5 yıla kadar çalışmış ise:4 hafta 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış ise: 6 hafta 3 yıldan fazla çalışmış ise: 8 hafta önce ihbar etmelidir yazılı bir şekilde bildirilir.

 

 

 

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN  EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

          Yabancı uyruklu öğretim elemanı Emeklilik talebini dilekçeyle birimine ve Rektörlüğe bildirir.Kişinin bu işlemi başlatmak için Yurt dışında çalıştığı sürelerin belgelerini alarak Konak SGK Müdürlüğü “Yurtdışı İşlemler Servisi”ne dilekçe ile başvurması gerekmektedir.Konak SGK Müdürlüğünden Emekli olacağını gösteren ve günlerini doldurduğunu bildiren belgeyi birimize getirdiğinde emeklilik için SGK çıkışı yapılır.Kişinin dilekçesi ilgi tutularak Rektörlük OLUR’u alınır.

 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

           Yabancı uyruklu sözleşmeli personel eğer başvurusu sırasında yurt dışında ikamet ediyor ise; ilginin başvurusu olumlu sonuçlandığında bu durum kişiye bildirilir. Kişi ikamet ettiği ülkenin bulunduğu yerdeki Türk Konsolosluğundan çalışma vizesi alarak gelmelidir.11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 27. Maddesine göre çalışma izni aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır.  11 Nisan 2014 tarihinden itibaren ülkemize çalışmak için gelen yabancı uyruklulardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecektir. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf Yabancı uyruklu öğretim elemanı  eğer başvurusu sırasında Türkiye’de ikamet ediyor ise; çalışma izni aynı zamanda ikamet izni sayıldığından ikamet izninin uzatılmasına gerek yoktur. Kişi hali hazırda İzmir'de ikamet etmiyorsa Nüfus Müdürlüğü'ne giderek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine giriş yaptırması gerekir.Yabancı uyruklunun kimlik numarası yok ise, bu numara YÖK tarafından işlemler tamamlandığında temin edilecektir.Profesör ve Uzman kadrosunda olanlar çalışma izin belgesi harcı yatıracak, ikamet izni harcı yatırmayacaktır.Türk vatandaşı ile evli olan Alman ve Avusturya vatandaşları karşılıklılık esası çerçevesinde sadece çalışma izin harcı yatıracaklardır. İkamet izin harcı yatırmayacaklardır. Yeni başlayan veya süresi uzatılan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının OBS not girişlerinin aktivasyonu için öğrenci işlerine liste gönderilir ve şifre ile not girişleri sistemine açılır.