Borçlanma ve Borçlanılan Süreleri Değerlendirme İşlemleri

Ücretsiz izin kullananlar 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde belirtilen sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanmak istediklerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yada Dairemiz Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu, Enstitümüze Borçlanma fişini gönderir. Başvuru Enstitümüze yapılmış ise Birimimize gelen dilekçeye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına söz konusu borçlanma talebi yazı ile bildirilir. Kişinin hizmet belgesi, ücretsiz iznine ilişkin Rektörlük Onayının ve borçlanma dilekçesinin fotokopisi, doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresi borçlanılacak ise doğum öncesi ve sonrasına ilişkin raporların örnekleri yazımız ekinde yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlanılacak süreye ait Borçlanma Fişini Kurumumuza gönderir. Borçlanma Fişi Dairemiz Başkanlığı tarafından ilgiliye tebliğ edilir ve borçlanmanın kabul edilip edilmediği ilgiliden yazılı olarak istenir. Borçlanma kabul edilmez ise durum Sosyal Güvenlik Kurumuna bir ay içerisinde bildirilir. Kabul etmesi durumunda ise ücretsiz izin süresine ait kesenek ve kurum karşılık tutarlarının yatırıldığı ve emekliliğe esas hizmete eklenecek süre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kurumumuza yazı ile bildirir.

Borçlanılan süre ilgilinin emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir ve değerlendirmeye ilişkin 3 nüsha Rektörlük Onayı hazırlanarak üst yazı ile birlikte Rektörlük Onayına sunulur.

İmza ve kayıt işlemleri tamamlanan Rektörlük Onayı, üst yazı ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

İlgilinin değişen durumu, Özlük İşleri Programına kaydedildikten sonra bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinde yer alan Hizmet Takip Programına gönderilir ve birim listelerimizin ilgili yerlerine işlendikten sonra personelin evrakları dosyasına kaldırılır.

İlgili Diğer Hükümler:

*5510 sayılı Kanun’un 41. Maddesi

*5434 sayılı Kanun'un Mülga Ek 72.Maddesi