Akademik Personelin Görevlendirmeleri (2547/39.md.)

GÖREVLENDİRMELER 

a) Kısa Süreli Görevlendirmeler (3 aya kadar-89 gün) :

1 haftaya kadar yolluksuz yevmiyesiz görevlendirmeler: DEKAN / ENSTİTÜ MÜDÜRÜ / YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ onayı ile gerçekleştirilir.Gereken evraklar:

-Görevlendirme talebinden bulunan kişiye ait dilekçe

-Davet mektubu

-İlgili birim teklifi

-İlgili birim tarafından Personel Takip Programına girilerek çıkarılacak Geçici Görev Onayı Formu.

15 günü aşan, yolluk-yevmiye verilmesini gerektiren, masrafların üniversite birimlerinden karşılanması gereken görevlendirmeler:

İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı ve REKTÖR onayı ile gerçekleştirilir.

Gereken evraklar:

Yukarıdaki evraklara ek olarak,

-Görevlendirme yurtdışı ise varsa bildiri özeti ve davet mektubu (ya da bildirinin sunulacağını gösteren program)

-İlgili Yönetim Kurulu Kararı

-Görevlendirme yurtdışı ise görev dönüşünden itibaren bir ay içinde faaliyet raporunun Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

b) Uzun Süreli Görevlendirmeler (3 aydan fazla – 1 yıla kadar)

-Öğretim üyelerinin maaşlı yurtdışı görevlendirme süresi 1 yılı aşamaz. Gerektiğinde bu süre maaşsız olarak 1 yıla kadar daha uzatılabilir. Öğretim üyelerinin üniversitede veya muhtelif üniversitelerde en az 6 yıl çalışmış olma şartı aranır.

*Yolluklu-yevmiyeli-maaşlı olacaklar için

          Önceki uzun süreli görevlendirmesinden sonra göreve başlama tarihinden 6 yıl geçmiş olması

*Yolluksuz- yevmiyesiz-maaşsız olacaklar için

          Önceki uzun süreli görevlendirmesinden (yolluksuz-yevmiyesiz ise) sonra göreve başlama tarihinden 2 yıl geçmesi gerekir.

-Yurtdışı kuruluşlardan sağlanan burs veya ücret varsa bu öğretim elemanları görev yapacakları sürece üniversite yönetim kurulu kararı ile maaşlı veya maaşsız görevlendirilebilirler.

-Yurtdışından temin edilecek ücretin geçimini sağlayıp sağlamayacağı baz alınır.

-Süreli atanan öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli atananlar diğer öğretim üyeleri gibidir.

-Araştırma görevlileri (33/a, 35. Madde ve ÖYP’li araştırma görevlileri için), üniversitede en az 1 yıl görev yapmış olmak ve mecburi hizmet yüklenmek  şartıyla yurtdışında 2 yıla kadar görevlendirilebilirler. Bu süre 5 yıla kadar uzatılabilir.

- 50/d maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlileri için 89 günden fazla uzun süreli görevlendirme yapılamaz.

Uzun ve kısa süreli görevlendirmelerde eklenmesi gereken evraklar:

- Kişinin Bölüm Başkanlığına-ilgili birime başvuru dilekçesi

- Bölüm Başkanlığının-ilgili birimin uygundur yazısı gerekmektedir.

- İlgili kuruluştan alanına görevlendirme konusuna dair davet ya da kabul mektubu

-Yolluklu-yevmiyeli olarak düzenlenecek görevlendirmeler için ilgili birim Yönetim Kurulu kararı  Rektörlük Oluru İlgili birime üst yazı ile gönderilir.

 

NOT:1) Uzun süreli görevlendirmenin uzatılması, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi üzerine Rektörce kararlaştırılır.

2) Hükümetlerarası kültür anlaşmaları ve üniversitelerin yurtdışı üniversitelerle yaptığı ve YÖK tarafından onaylanmış anlaşmalar gereğince yapılan yurtdışı görevlendirmeler bu sınırlara tabi değildir.

ÖYP'li araştırma görevlilerin görevlendirilmelerinde yukarıdaki prosedür uygulanmakla birlikte Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasları'n 13. maddesine göre ÖYP araştırma görevlilerinin yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurt içi veya yurt dışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır.


YÖK bursu yüksek lisans araştırma desteği durduruldu.

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

2547 sayılı Kanun

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasları