Askerlik Nedeni ile Ücretsiz İzin

*Askerlik bkz. 1111 s.K. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf )
İzni (bkz. 657 S.K. 108/G ve 83. maddeleri http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf  )

Askerlik Hizmetini ifa etmek amacıyla izin almak isteyen personelimiz sevk tarihinden önce bu talebini bağlı olduğu birime 
-Dilekçe
-Askerlik Sevk Belgesi,
ile bildirir.
Ücretsiz izne ayrılacak personel, izninin başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar almış olduğu  maaşını iade etmekle yükümlüdür. Mağdur olmamak için lütfen Maaş İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Hizmetinin özelliği sebebiyle veya önemli projede çalıştığından sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar sevkleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere,tehir edilebilir.Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin sevk tehirleri, çalışmalarını devam ettirdikleri sürece, 36 yaşını dolduruncaya kadar yapılabilir.
Bu şartlardan yararlanmak için lütfen PDB ile irtibata geçiniz

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” hükmü uyarınca belirtilen süre içinde biriminize,
-Askerlik Terhis Belgesi
-Dilekçe
ile başvurarak görevinize başlayınız. Biriminiz görevinize başladığınızı Personel Dairesi Başkanlığına üst yazı ile bildirecektir.