YAN ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI İŞLEMLERİ

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas alınan yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra  Kurumumuzda yer alan kadrolar esas alınarak yan ödeme katsayılarının belirtildiği I sayılı, özel hizmet tazminatı katsayılarının belirtildiği II ve III sayılı ana cetveller üç nüsha hazırlanır ve üst yazı ekinde onaya sunulur. Onay işlemi tamamlandıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayınlanmasında itibaren bir ay içerisinde kontrol edilmek ve vizelenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilip vizelenen cetveller üst yönetici tarafından en geç 5 iş günü içerisinde onaylanıp uygulamaya konulur. Cetvellerin iki nüshası Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

Ana cetvellerin onaylanmasında sonra Kurumun teşkilat yapısına göre kadrolar bazında birim dağılım cetvelleri hazırlanır. Birim dağılım cetvelleri 3 nüsha halinde çıkarılarak imzaya sunulur. Kurumumuzda görev yapan idari personelin yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin I, II, III sayılı isim dağılım cetvelleri hazırlanır ve onaya sunulur. Birer nüsha birim dağılım ve isim dağılım cetvelleri üst yazı ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birim dağılım cetvellerini 10 iş günü içerisinde ayrıca kontrol eder. Ana cetvelleri ile birim dağılım cetvelleri kontrol ve onay işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde üst yazı ekinde Sayıştay Başkanlığı’na gönderilir.

İsim dağılım cetvellerinden birer nüsha fotokopi çekilerek kişilerin özlük dosyasına takılır. Diğer cetveller ise “Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı” dosyasına kaldırılır.

İlgili Hükümler

*Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar