Uzman görev süre uzatım işlemleri

2547 sayılı Kanun'un 33/e maddesi gereğince ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Yeniden atanmaları, ilk atama usulü ile yapılır.

 

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanı, dekan, enstitü veya yüksekokul müdürünün teklifin altında;

 

  • Uzmana ait dilekçe
  • Uzmanın mevcut yıla ait faaliyet raporu
  • İlgili birimin yönetim kurulu kararı

 

gönderilmelidir.