Okutman görev süre uzatım işlemleri

OKUTMANLARIN GÖREV SÜRELERİNİN UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

2547 sayılı Kanun'un 32. maddesi ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.

 

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde görev süresinin uzatımına ilişkin ilgili bölüm başkanı, dekan, enstitü veya yüksekokul müdürünün önerisinin altında;

 

  • Okutmana ait dilekçe
  • Okutmanın mevcut yıla ait faaliyet raporu
  • İlgili birimin yönetim kurulu kararı

 

gönderilmelidir.