Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatım İşlemleri

Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı en çok iki yıl süre ile atanabilirler. Yeniden atanmalarında ilk atama usulü uygulanır.

 

Görev süresi dolmadan 1 ay öncesinde ilgili dekanlık tarafından gönderilen görev süresinin uzatımına ilişkin teklifin altında;

 

  • Öğretim görevlisinin dilekçesini
  • Öğretim görevlisinin mevcut yıla ait faaliyet raporu
  • İlgili birimin yönetim kurulu kararı

 

gönderilmelidir.