Öğretim Görevlisi Görev Süre Uzatım İşlemleri

2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi gereğince öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak dekanlıkların önerileri üzerine ve rektörün onayıyla en çok iki yıl süre ile atanabilirler. Yeniden atanmalarında ilk atama usulü uygulanır.

- İlgilinin görev süresi dolmadan en az 1 ay öncesinde ilgili birimine aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak yeniden atanmayı talep edebilir:

- Yeniden atanma talebi hakkında ilgili birim tarafından yönetim kurulu kararı (*) alınır ve Rektörlük Makamına gönderilir.

- Başkanlığımızca, gönderilen talep doğrultusunda ilgilinin yeniden ataması yapılır ve atama onayı, öğretim görevlisine tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir.

 

(*) Rektörlük kadrosunda bulunan öğretim görevlilerinin görev süresi hakkında Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınır.