Naklen Atama

 

*Naklen Atama İşlemleri (bkz.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu)

-Naklen Giden

Başka bir kuruma naklen geçmek üzere başvuruda bulundunuz. İlgili kurum bu talebinizi uygun gördüğü takdirde atanmanızda sakınca bulunup bulunmadığını ve hizmet durumunuzu Enstitümüze yazı ile sorar. Enstitümüz naklen ayrılmanızda bir sakınca bulunmadığını ve hizmet belgenizi yazı ile karşı kuruma bildirerek atamanızın yapılıp yapılmadığına dair bilgi ister.

 

Yeni Kurumunuz atamanızı yapar ve atama kararnamesinin bir örneğini eklediği üst yazı ile ayrıldığınız tarihi, Personel Nakil İlmuhaberini ve özlük sicil dosyanızı Enstitümüzden ister.

Biz de Personel Dairesi olarak bize intikal eden yeni kurumunuzun bu yazısına istinaden biriminizden yazı ile, ayrılış tarihinizi bildirilerek  İlişik Kesme Belgenizi ve Kurum Kimlik Kartınızın gönderilmesini isteriz. Biriminiz de bu durumu size tebliğ eder. Bu süreçte sizin ayrılış tarihiniz itibari ile Enstitümüz Birimleri ile olan ilişiğinizi kesme işlemlerini tamamlamanız ve bağlı olduğunuz Dekanlık/Müdürlük/Daire Başkanlığı tarafından adınıza düzenlenen İlişik Kesme Belgesini onaylatmanız gerekmektedir.
Atanmanıza ilişkin bilginin birimce tarafınıza tebliğ edilmesi aynı zamanda ayrılış tarihiniz olmaktadır.

 

Aynı yerdeki bir Kamu Kurumuna atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Personel Nakil İlmuhaberi her ne kadar üst yazı ile yeni kurumunuza bildirilecek olsa da işlemlerinizin hızlanması için bir nüshasını kurumunuza doğrudan götürmek üzere elden teslim alabilirsiniz.Birçok kamu kurumunda maaş işlemleri her ayın 15'inden  önce başladığından ve ayrılışınızı takip eden aybaşında maaşınızı ilgili kurumdan alacağınızdan başlayış işlemlerinizi maaş işlemleri sona ermeden bildirmeniz malen bir gecikmeye maruz kalmamanızı sağlayacaktır.

 

 

-Naklen Gelen

Enstitümüzde görev almak üzere başvurarak kabul edildiniz veya bir kamu kurumunda iken öğretim elemanı olarak kurumumuzda görev almaya hak kazandınız. - Öğretim Elemanları için ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK hükümleri geçerlidir- Bu aşamadan sonra Enstitümüz kurumunuzdan muvafakat isteyecek uygun görüldüğü takdirde atamanızı yapacaktır. Kurumunuzdan ayrılış işlemleri nin ardından yasal süre sonunda göreve başlamak üzere Enstitümüze geldiniz. Ayrıldığınız kurumca düzenlenen Personel Nakil İlmuhaberininin aslını  Personel Dairesine bir fotokopisini de göreve başlayacağınız birime teslim ediniz. 

İşlemleriniz devam ederken kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankadan (İş Bankası Basmane Şubesi) hesap açtırınız.

Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne başvurarak, Aile Yardımı Beyannamesi ni doldurup açtırmış olduğunuz hesap numarasıyla birlikte teslim ediniz.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na başvurarak kurumsal iletişimi sağlayacak olan e-posta adresinizin açılmasını sağlayınız.Bu esnada Kurum Kimlik Kartınız hazırlanma aşamasında olacaktır. Teslim almak için PDB İdari Özlük İşleri Şube Md. lüğüne  başvurunuz .

Yeni görev biriminiz göreve başlama tarihinizi yazı ile Personel Dairesine bildirecektir.