Açıktan Atama (İdari Personel)

*Açıktan Atama İşlemleri (bkz.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36., 45., 48., 54., 84. ve 165. maddeleri ile 2547 sayılı Kanun'un 52/c maddesi)

Enstitümüzde yer alan birimlerin personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, her yıl Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara verilen açıktan atama izni sayıları dahilinde belirlenen açıktan atama taleplerimiz, yayınlanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. “Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” çerçevesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Kurumumuza yerleştirilenler aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne başvurur.

-ÖSYM Sonuç Belgesi
-Mezuniyet Belgesi (Diploma-Geçiçi Mezuniyet Belgesi-Denklik Belgesi vs…) (Noter tastikli fotokopisi veya aslı ile birlikte fotokopisi)
-Fotoğraf (4 adet)
-Eğer var ise ortaöğrenim esnasında hazırlık sınıfı okuduğunuza dair belge ve-veya YDS sınav sonucu (70 puan ve üzeri için)
-Kimlik Fotokopisi
-Adli sicil bilgileri, askerlik durumu, sağlık durumu, eğitim bilgileri ve daha önceki çalışmalarına ait bilgileri içeren atama başvuru formu (Birimimizden de temin edilebilmektedir.)

Başvuru evrakları birimimize teslim edildikten sonra atama onayı çıkarılır ve kişiye tebliğ edilerek aynı il içinde bulunanlara atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka ildeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorunda olduğu bildirilir.
Göreve başlamak üzere kuruma gelen kişilere;
-Mal Bildirim Formu (Bu belgenin doldurulması için "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik"i inceleyiniz.)
-Maaş Bilgi Giriş Formu doldurtulur.

Bu işlemlerden sonra Aile Yardım Beyannamesi doldurmak ve maaş hesabı açtırmak için gerekli işlemleri yapmak üzere Maaş İşleri Şube Müdürlüğüne, e-mail hesabı açtırmak için ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, daha sonra ise görev yapacağı birime yönlendirilir. 

Biriminden göreve başlama tarihinin bildirilmesi istenir. Göreve başlama tarihi atama onayı ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir. Personelin kurum kimlik kartının çıkartılması için fotografı ile kimlik bilgileri elektronik ortamda ilgili kişiye gönderilir. Kimlik kartı basıldıktan sonra ücretsiz olarak kişiye teslim edilir.

Atama ve göreve başlama işlemleri tamamlanan kişilerin Özlük İşleri Programına göreve başlama tarihleri ve görev birimleri kaydedilir. Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” düzenlenir ve çıktı alınır. Birimimiz tarafından kişiler için açılmış olan Özlük Dosyalarına bütün belgeler konulur.

Kişilerin göreve başlama tarihleri, atandıkları birim, kadro, unvan vb. bilgileri Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde yer alan Hizmet Takip Programı ve Kurum listelerimizde ilgili yerlere işlenir.